Säännöt

Akaa Seudun Suomi-Viro Seura ry

 

SÄÄNNÖT (Vuosikokous 9.3.2009 hyväksynyt ja PRH 8.4.2012 vahvistanut)

1 §                  NIMI JA KOTIPAIKKA                       

Yhdistyksen nimi on Akaan Seudun Suomi-Viro Seura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Akaa.

2 §                  TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja edistää virolaista kulttuuria ja viron kieltä sekä lisätä Suomen ja Viron maiden ja kansojen kulttuuriyhteistyötä ja kanssakäymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä kulttuuritilaisuuksia, koulutus- ja neuvontatilaisuuksia, retkiä ja vierailuja sekä julkaisemalla lehtiä, kirjoja ja muita painotuotteita. Yhdistys voi omistaa toimintansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, saatuaan asianomaiset luvat järjestää maksullisia tilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä, kustannustoimintaa sekä kirja-, taide- ja taideteollisten tuotteiden kauppaa.

3 §                   JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä sekä yksityiset että oikeuskelpoiset yhteisöt.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous. Jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Vuosikokous määrittelee erikseen henkilöjäsenmaksut ja yhteisöjäsenmaksut.

Jäsenen, joka on kahden vuoden ajan laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen, voi hallitus katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

4 §                  HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §                  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.             

                   

6 §                   TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §                  YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lehti-ilmoituksella, kirjeellä tai sähköpostitse.

8 §                  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana tammi-toukokuun aikana ja syyskokous syys-joulukuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa (1/3) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, myöskin yhteisöjäsenellä, yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syys- ja vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

                   

9 §                  YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 2. Päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 3. Tarkistetaan syyskokouksen vahvistamakuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 4. käsitellään kokoukselle tehdyt, kokouskutsussa mainitut esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Päätetään yhdistyksen yksilö- ja yhteisöjäsenmaksujen suuruudesta.
 2. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle.
 3. Hyväksytään seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio.
 4. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle.
 5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa.
 6. Valitaan yhdistyksen edustajat sellaisten järjestöjen edustaja- ym. kokouksiin, joissa yhdistys on jäsenenä.
 7. Käsitellään kokoukselle tehdyt, kokouskutsussa mainitut esitykset ja muut esille tulevat asiat.

10 §                SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

    Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä                yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä              annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai        yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.